Ponuka majetku konkurzných podstát

1. B.N.L. s.r.o. - k.ú. Považany

Oznam o vyhlásení 2. kola verejného ponukového konania 

v rámci vyhláseného konkurzu Okresným súdom Trnava uznesením sp. zn. 36K/5/2019 zo dňa 7. júna 2019 na majetok úpadcu B.N.L., s.r.o., IČO: 35 834 315, so sídlom Winterova 62, 921 01 Piešťany (ďalej len "úpadca") .

Druhé kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu (ďalej len "Predmet ponukového konania") formou predaja časti podniku v ponukovom konaní v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z.

Predmet ponukového konania:

Majetok úpadcu zapísaný v súpise oddelenej podstaty pod č. 1 - 5 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 200/2019 dňa 16.10.2019 pod zn. K091924.

Zverejnenie oznamu o ponukovom konaní bolo zverejnené dňa 10.06.2020 v Obchodnom vestníku č. 110/2020 - https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2576156

Viac informácií Vám bude poskytnutých na e-mail adrese konkurzného správcu ac.miriam@nextra.sk, alebo na tel.č. +421 905 721 173.