MEDIÁCIA

znam mediácie a prečo je určená práve Vám 

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov vznikajúcich v oblastiach:

  • občianskoprávnych vzťahov
  • rodinnoprávnych vzťahov
  • obchodných záväzkových vzťahov
  • pracovnoprávnych vzťahov

Predpokladom mediácie je vôľa zúčastnených strán riešiť svoj spor prostredníctvom mediátora.


Kedy prichádza do úvahy mediácia?

... zjednodušene povedané kedykoľvek pred vydaním súdneho alebo arbitrážneho rozhodnutia!


Postup mediátora

Mediátora zvyčajne oslovuje jedna zo sporových strán, pričom nie je výnimkou ak obe strany sa vopred dohodnú na riešení sporu a súčasne oslovia mediátora.

Po oslovení mediátora jednou zo sporových strán, mediátor pozýva k mediácii druhú zo sporových strán.

Mediátor pri výkone svojej činnosti sa riadi všeobecne platnou a účinnou legislatívou a etickým kódexom, ktorý je k dispozícii na nahliadnutie priamo v mediačnej kancelárii.


Ponuka oddelenej mediácie

V prípade ak sporové strany sú ochotné riešiť svoje nezhody formou mediácie, ale nie je možné, aby strany zotrvali spoločne pri mediačnom konaní, je možné uskutočniť oddelenú mediáciu, kde mediátor vyhotovuje zápisnicu pri komunikácii s každou zo zúčastnených strán a následne na základe nej reprodukuje predmetný obsah druhej strane a naopak. 

Oddelená mediácia sa môže uskutočniť súčasne, kedy obe strany sa nachádzajú u mediátora, ale v iných miestnostiach (čo šetrí čas a financie oboch strán), alebo je možné ju uskutočniť v rôznych časoch na základe vopred dohodnutého harmonogramu, kedy sporové strany prichádzajú k mediátorovi v rôznych časoch.